• Uchwalenie ustawy było konsekwencją ubiegłorocznego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w którym przyjęto, że brak ustawowego określenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy funkcjonariuszy służb mundurowych naruszał wymagania Konstytucji.
  Zmiany wprowadzono do: ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1782 z późn. zm.), ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1643 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1897 z późn. zm.), ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1310 z późn. zm.), ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 740 z późn. zm.)
  Nowe przepisy m.in. wskazują podmioty odpowiedzialne za stan bezpieczeństwa i higieny służby w poszczególnych służbach, regulują kwestię kierowania na badania okresowe i kontrolne oraz szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby.
  Zgodnie z art. 7 ustawy nowelizującej, zaświadczenie potwierdzające ukończenie z wynikiem pozytywnym szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby wydane przed dniem wejścia w życie ustawy w celu dopuszczenia funkcjonariusza do wykonywania czynności na zajmowanym stanowisku służbowym zachowuje swoją ważność na okres, na jaki zostało wydane. Do czasu upływu ważności zaświadczenia funkcjonariusz je posiadający spełnia wymogi dotyczące ukończenia odpowiedniego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby.

 • Znowelizowany § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. poz. 1012 z późn. zm.) stanowi, że badanie psychologiczne przeprowadza psycholog, o którym mowa w art. 15c ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z 2013 r. poz. 829, z 2014 r. poz. 295 oraz z 2015 r. poz. 1505).
  Według nowego brzmienia w § 9 rozporządzenia, od orzeczenia osobie badanej oraz pracodawcy przysługuje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania orzeczenia. Odwołanie, wraz z uzasadnieniem, wnosi się na piśmie za pośrednictwem psychologa, który wydał orzeczenie: 1) do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy, 2) w przypadku orzeczenia wydanego przez psychologa zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy – do instytutu badawczego w dziedzinie medycyny pracy – zwanych dalej „podmiotami odwoławczymi.
  Postępowania w sprawie odwołań od orzeczeń psychologicznych o braku albo istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do pracy w charakterze strażnika wszczęte, a niezakończone przed dniem wejścia w życie nowelizacji przeprowadza się na podstawie dotychczasowych przepisów. Orzeczenia psychologiczne o braku albo istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do pracy w charakterze strażnika wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność przez okres w nich określony.

 • Opublikowany 18 listopada jednolity tekst ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi uwzględnia zmiany wprowadzone:
  1) ustawą z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 619),
  2) ustawą z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1138 oraz z 2015 r. poz. 2198),
  3) ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. poz. 1365),
  4) ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916),
  5) ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991 oraz z 2016 r. poz. 580),
  6) ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542),
  7) ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 823),
  8) ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 960)
  oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 17 października 2016 r.
  Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej ustawy.

 • Poprawki do Konwencji o pracy na morzy dotyczą dwóch zagadnień: sytuacji pozostawionych marynarzy oraz odpowiedzialności finansowej armatorów z tytułu śmierci i szkody na osobie.
  Każde Państwo-strona Konwencji obowiązane zostało do ustanowienia dla statków podnoszących jego banderę odpowiedniego systemu zabezpieczeń finansowych (np. zabezpieczenia społecznego, ubezpieczenia komercyjnego lub funduszu krajowego), pozwalającego pokrywać m. in. zaległe płace i inne świadczenia należne marynarzowi od armatora za okres czterech miesięcy. Finansowaniem objęte mogą być także uzasadnione wydatki poniesione przez marynarza, w tym koszt repatriacji, żywność, ubranie, zakwaterowanie, podstawowa opieka medyczna.
  Poprawki ustalają ponadto minimalne wymagania dla ustawodawstwa krajowego i przepisów w zakresie zabezpieczenia finansowego na pokrycie wypłat wszelkich roszczeń związanych ze śmiercią lub długotrwałą niepełnosprawnością marynarza w wyniku wypadku przy pracy, choroby zawodowej lub zagrożeń w miejscu pracy.
  Podobnie jak w przypadku porzucenia marynarza, Państwa-sygnatariusze obowiązane są wymagać, aby statki podnoszące ich banderę posiadały na pokładzie certyfikat bądź też inny dokument potwierdzający zabezpieczenie finansowe - wydany przez jego dostawcę. Kopia dokumentu winna być umieszczona na pokładzie w taki sposób, aby marynarze mieli do niej dostęp.

 • Opublikowany 7 listopada jednolity tekst rozporządzenia z 15.09.2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk (Dz.U. poz. 2006).
  Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej rozporządzenia.

 • Opublikowany 25 października jednolity tekst rozporządzenia z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych uwzględnia zmiany wprowadzone:
  1) rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 września 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 1497);
  2) rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 941).
  Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej rozporządzenia.

 • Opublikowany 17 października jednolity tekst rozporządzenia z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu (Dz. U. poz. 1968).
  Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej rozporządzenia.

 • Opublikowany 12 października jednolity tekst ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy uwzględnia zmiany wprowadzone:
  1) ustawą z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458 oraz z 2012 r. poz. 176),
  2) ustawą z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 1662),
  3) ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1066 i 1735),
  4) ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1220),
  5) ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1224),
  6) ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240),
  7) ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1268 i 1735),
  8) ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz. U. poz. 910),
  9) ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. U. poz. 868),
  10) ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 960),
  11) ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1053)
  oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 5 września 2016 r.
  Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej ustawy.

 • Opublikowany 28 września jednolity tekst rozporządzenia z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie (Dz. U. poz. 1118).
  Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej rozporządzenia.