• Zgodnie ze znowelizowanym § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (Dz. U. poz. 1293 z późn. zm.) do badań lekarskich kandydata zaliczono badania specjalistyczne, konsultacje lekarzy specjalistów i badania pomocnicze (w szczególności badania laboratoryjne, EKG, EEG, RTG), jeżeli lekarz uprawniony uzna je za niezbędne.
  Według nowego brzmienia § 7 rozporządzenia, lekarzem uprawnionym jest lekarz, który został wpisany do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne, prowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), i ma prawo wykonywania zawodu oraz co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie. Nowa treść § 8 rozporządzenia przewiduje, że psychologiem uprawnionym jest psycholog, który został wpisany do rejestru prowadzonego przez komendanta wojewódzkiego Policji na podstawie art. 15c ust. 2 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z 2013 r. poz. 829, z 2014 r. poz. 295 oraz z 2015 r. poz. 1505).

 • Opublikowany 20 września jednolity tekst rozporządzenia z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac uwzględnia zmiany wprowadzone:
  1) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. poz. 1145);
  2) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 maja 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. poz. 724);
  3) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. poz. 929).
  Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej rozporządzenia.

 • Podstawą uchylenia rozporządzenia jest art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542). Zgodnie z tym przepisem, przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 655 z późn. zm.) - tj. także rozporządzenie ws. zasadniczych wymagań dla maszyn - zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 12 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy. 6-miesięczny termin na wydanie nowych przepisów wykonawczych upływa 20 października br. Wtedy też wygaśnie moc obowiązywania aktualnego rozporządzenia zasadniczych wymagań dla maszyn.

 • Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z obowiązkową oceną zgodności wyrobów (Dz. U. poz. 1373), podstawę do ustalenia opłat stanowią: 1) rodzaj wykonywanej czynności; 2) stopień skomplikowania wykonywanej czynności; 3) koszt pracy osób wykonujących czynności związane z obowiązkową oceną zgodności; 4) koszt czynności organizacyjno-administracyjnych jednostki notyfikowanej. Przy ustalaniu opłat za czynności uwzględnia się koszty poszczególnych etapów tych czynności. Na sumę kosztów czynności mogą składać się koszty: 1) formalnego rozpatrzenia wniosku, dokonania identyfikacji wyrobu i wnioskodawcy oraz rejestracji wniosku; 2) przeprowadzenia kontroli warunków techniczno-organizacyjnych procesu wytwarzania wyrobu; 3) przeprowadzenia oceny zgodności; 4) wystawienia certyfikatu lub sprawozdania z badań; 5) sprawowania nadzoru w zakresie wykonanych czynności, jeżeli wynika to z zastosowanej procedury oceny zgodności.
  Opłaty uwzględniają kwotę podatku od towarów i usług, jeżeli czynności podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Opłaty są udostępniane w cennikach. Ustalenie nowej wysokości opłat może nastąpić nie częściej niż raz na sześć miesięcy.
  Opłaty ustalone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia mogą być zmienione nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia ustalenia tych opłat.
  Omawiane rozporządzenie wejdzie w życie 8 września br.

 • W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych zawartych w niektórych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdów (Dz. U. poz. 1353) wskazano dopuszczalne wartości maksymalnej zawartości lotnych związków organicznych (LZO) w niektórych z wymienionych farb i lakierów.
  Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia, produkty te mogą być wprowadzone do obrotu na terytorium RP, jeżeli maksymalna zawartość LZO w nich nie przekracza dopuszczalnych wartości. Do określania maksymalnej zawartości LZO w produktach stosuje się metody badań, o których mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
  Rozporządzenie określa ponadto: 1) oznaczenia numeryczne i cechy produktów pozwalające na identyfikację produktu, grupy produktów i ich nazwy; 2) zakres informacji zamieszczanych na etykietach tych produktów; 3) metody badań, zgodnie z którymi należy określać maksymalną zawartość LZO w produktach.
  Rozporządzenie obowiązuje od 27 sierpnia br. Było ono poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdów (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1569).

 • Zgodnie z nowo dodanym § 3a, przed rozpoczęciem egzaminu komisja egzaminacyjna: 1) potwierdza tożsamość osoby egzaminowanej; 2) w przypadku obecności na egzaminie tłumacza przysięgłego – potwierdza jego tożsamość oraz weryfikuje okazany przez niego dokument potwierdzający uprawnienia do wykonywania zawodu. Według nowego brzmienia § 4 rozporządzenia, egzamin jest przeprowadzany niezwłocznie po zakończeniu kursu ADR, w terminie uzgodnionym odpowiednio z właściwym marszałkiem województwa albo Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.
  Na mocy nowelizacji do rozporządzenia dodano nowe przepisy § 4a–4c, dotyczące warunków przeprowadzania egzaminu kończącego kurs ADR. Stanowią one m.in., że egzamin przeprowadza się w wydzielonej sali, w warunkach umożliwiających osobom egzaminowanym samodzielną pracę. Jeżeli egzamin przeprowadza się dla nie więcej niż 10 osób, sala egzaminacyjna powinna mieć powierzchnię nie mniejszą niż 20 m2. Egzamin przeprowadza się co do zasady dla nie więcej niż 25 osób egzaminowanych jednocześnie. W trakcie egzaminu w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie osoby egzaminowane i członkowie komisji egzaminacyjnej. Oprócz nich w sali egzaminacyjnej może przebywać tłumacz przysięgły, którego udział zapewnia sobie osoba egzaminowana, jeżeli osoba ta nie włada językiem polskim w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie egzaminu oraz zrozumienie zasad przeprowadzania egzaminu, pod warunkiem że jego obecność nie zakłóci przebiegu egzaminu.
  Zmiany objęły także załącznik nr 1 do rozporządzenia, określający wzór formularza zgłoszeniowego.

 • Na mocy rozporządzenia z dnia 7 lipca 2016 r. (Dz. U. poz. 1099) Minister Rozwoju uchylił rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla niektórych produktów ze względu na ich negatywne oddziaływanie na środowisko (Dz. U. poz. 1846 z późn. zm.).
  Utrata mocy wskazanego rozporządzenia nastąpi 9 sierpnia br.

 • Pojazd z blokadą alkoholową przejdzie dodatkowe badanie techniczne
  Rozporządzeniem z dnia 8 lipca 2016 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa zmienił rozporządzenie ws. zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.
  Według dodanego przepisu w § 3 w ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 776 z późn. zm.), zakres dodatkowego badania technicznego pojazdu wyposażonego w blokadę alkoholową – obejmuje sprawdzenie i ocenę spełnienia dodatkowych warunków technicznych, w sposób określony w pkt 0 działu I załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz w pkt 10 działu I załącznika nr 2 do rozporządzenia.
  W załączniku nr 2 do rozporządzenia w dziale I w tabeli wprowadzono pkt 10 odnoszący się do dodatkowego badania technicznego pojazdu wyposażonego w blokadę alkoholową.
  Omawiana zmiana zacznie obowiązywać 5 sierpnia br. 

 • Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. poz. 1036), urządzenia ciśnieniowe i zespoły mogą być udostępniane na rynku oraz oddawane do użytku, tylko wówczas gdy spełniają wymagania określone w rozporządzeniu, kiedy są właściwie zainstalowane, konserwowane oraz użytkowane zgodnie z przewidywanym zastosowaniem. Dopuszcza się wystawianie urządzeń ciśnieniowych lub zespołów, które nie spełniają wymagań określonych w rozporządzeniu, na targach handlowych, wystawach, pokazach i innych podobnych imprezach, pod warunkiem umieszczenia widocznego oznaczenia wskazującego, że takie urządzenia ciśnieniowe lub zespoły nie mogą być udostępniane na rynku ani oddawane do użytku przed doprowadzeniem ich do zgodności z wymaganiami, określonymi w rozporządzeniu. W przypadku gdy można przewidzieć niewłaściwe użytkowanie urządzeń ciśnieniowych, muszą być one zaprojektowane w sposób zapobiegający niebezpieczeństwu spowodowanemu takim użytkowaniem. Jeżeli zaprojektowanie urządzenia w taki sposób nie jest możliwe, muszą być dołączone do nich ostrzeżenia zabraniające użytkowania w niewłaściwy sposób.
  W przypadku gdy w racjonalnie przewidywalnych warunkach mogłoby nastąpić przekroczenie dopuszczalnych wartości granicznych, urządzenia ciśnieniowe muszą być wyposażone w odpowiednie urządzenia zabezpieczające lub musi zostać zapewniona możliwość ich przyłączenia, chyba że urządzenia mają być chronione przez inne urządzenia zabezpieczające w ramach zespołu. Odpowiednie urządzenie zabezpieczające lub kombinacja takich urządzeń musi zostać określona na podstawie szczegółowych właściwości urządzenia lub zespołu.
  Poza wskazanymi zagadnieniami zakres regulacji rozporządzenia obejmuje także: procedury oceny zgodności, zakres dokumentacji technicznej, sposób oznakowania, elementy deklaracji zgodności.
  Omawiane rozporządzenie zacznie obowiązywać 19 lipca 2016 r. Było ono poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. Nr 263, poz. 2200 z późn. zm.). Urządzenia ciśnieniowe i zespoły wprowadzone do obrotu przed 19 lipca 2016 r., zgodnie z przepisami dotychczasowymi, mogą być nadal udostępniane na rynku lub oddawane do użytku.