• Zgodnie z nowo dodanym § 3a, przed rozpoczęciem egzaminu komisja egzaminacyjna: 1) potwierdza tożsamość osoby egzaminowanej; 2) w przypadku obecności na egzaminie tłumacza przysięgłego – potwierdza jego tożsamość oraz weryfikuje okazany przez niego dokument potwierdzający uprawnienia do wykonywania zawodu. Według nowego brzmienia § 4 rozporządzenia, egzamin jest przeprowadzany niezwłocznie po zakończeniu kursu ADR, w terminie uzgodnionym odpowiednio z właściwym marszałkiem województwa albo Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.
  Na mocy nowelizacji do rozporządzenia dodano nowe przepisy § 4a–4c, dotyczące warunków przeprowadzania egzaminu kończącego kurs ADR. Stanowią one m.in., że egzamin przeprowadza się w wydzielonej sali, w warunkach umożliwiających osobom egzaminowanym samodzielną pracę. Jeżeli egzamin przeprowadza się dla nie więcej niż 10 osób, sala egzaminacyjna powinna mieć powierzchnię nie mniejszą niż 20 m2. Egzamin przeprowadza się co do zasady dla nie więcej niż 25 osób egzaminowanych jednocześnie. W trakcie egzaminu w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie osoby egzaminowane i członkowie komisji egzaminacyjnej. Oprócz nich w sali egzaminacyjnej może przebywać tłumacz przysięgły, którego udział zapewnia sobie osoba egzaminowana, jeżeli osoba ta nie włada językiem polskim w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie egzaminu oraz zrozumienie zasad przeprowadzania egzaminu, pod warunkiem że jego obecność nie zakłóci przebiegu egzaminu.
  Zmiany objęły także załącznik nr 1 do rozporządzenia, określający wzór formularza zgłoszeniowego.

 • Na mocy rozporządzenia z dnia 7 lipca 2016 r. (Dz. U. poz. 1099) Minister Rozwoju uchylił rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla niektórych produktów ze względu na ich negatywne oddziaływanie na środowisko (Dz. U. poz. 1846 z późn. zm.).
  Utrata mocy wskazanego rozporządzenia nastąpi 9 sierpnia br.

 • Pojazd z blokadą alkoholową przejdzie dodatkowe badanie techniczne
  Rozporządzeniem z dnia 8 lipca 2016 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa zmienił rozporządzenie ws. zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.
  Według dodanego przepisu w § 3 w ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 776 z późn. zm.), zakres dodatkowego badania technicznego pojazdu wyposażonego w blokadę alkoholową – obejmuje sprawdzenie i ocenę spełnienia dodatkowych warunków technicznych, w sposób określony w pkt 0 działu I załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz w pkt 10 działu I załącznika nr 2 do rozporządzenia.
  W załączniku nr 2 do rozporządzenia w dziale I w tabeli wprowadzono pkt 10 odnoszący się do dodatkowego badania technicznego pojazdu wyposażonego w blokadę alkoholową.
  Omawiana zmiana zacznie obowiązywać 5 sierpnia br. 

 • Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. poz. 1036), urządzenia ciśnieniowe i zespoły mogą być udostępniane na rynku oraz oddawane do użytku, tylko wówczas gdy spełniają wymagania określone w rozporządzeniu, kiedy są właściwie zainstalowane, konserwowane oraz użytkowane zgodnie z przewidywanym zastosowaniem. Dopuszcza się wystawianie urządzeń ciśnieniowych lub zespołów, które nie spełniają wymagań określonych w rozporządzeniu, na targach handlowych, wystawach, pokazach i innych podobnych imprezach, pod warunkiem umieszczenia widocznego oznaczenia wskazującego, że takie urządzenia ciśnieniowe lub zespoły nie mogą być udostępniane na rynku ani oddawane do użytku przed doprowadzeniem ich do zgodności z wymaganiami, określonymi w rozporządzeniu. W przypadku gdy można przewidzieć niewłaściwe użytkowanie urządzeń ciśnieniowych, muszą być one zaprojektowane w sposób zapobiegający niebezpieczeństwu spowodowanemu takim użytkowaniem. Jeżeli zaprojektowanie urządzenia w taki sposób nie jest możliwe, muszą być dołączone do nich ostrzeżenia zabraniające użytkowania w niewłaściwy sposób.
  W przypadku gdy w racjonalnie przewidywalnych warunkach mogłoby nastąpić przekroczenie dopuszczalnych wartości granicznych, urządzenia ciśnieniowe muszą być wyposażone w odpowiednie urządzenia zabezpieczające lub musi zostać zapewniona możliwość ich przyłączenia, chyba że urządzenia mają być chronione przez inne urządzenia zabezpieczające w ramach zespołu. Odpowiednie urządzenie zabezpieczające lub kombinacja takich urządzeń musi zostać określona na podstawie szczegółowych właściwości urządzenia lub zespołu.
  Poza wskazanymi zagadnieniami zakres regulacji rozporządzenia obejmuje także: procedury oceny zgodności, zakres dokumentacji technicznej, sposób oznakowania, elementy deklaracji zgodności.
  Omawiane rozporządzenie zacznie obowiązywać 19 lipca 2016 r. Było ono poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. Nr 263, poz. 2200 z późn. zm.). Urządzenia ciśnieniowe i zespoły wprowadzone do obrotu przed 19 lipca 2016 r., zgodnie z przepisami dotychczasowymi, mogą być nadal udostępniane na rynku lub oddawane do użytku.

 • W dniu 11 lipca w załączniku do obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. ogłoszony został tekst jednolity rozporządzenia w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. poz. 1005).
  Opublikowany 11 lipca jednolity tekst rozporządzenia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. poz. 379).
  Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej rozporządzenia.

 • Opublikowany 8 lipca jednolity tekst rozporządzenia z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu uwzględnia zmiany wprowadzone:
  1) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu (Dz. U. poz. 1404);
  2) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu (Dz. U. poz. 535).
  Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej rozporządzenia.

 • Zmieniono art. 176 Kodeksu pracy, zawężając zakres podmiotowy tego przepisu wyłącznie do kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią. Kobiety te nie będą mogły wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka. Jednocześnie w § 2 art. 176 wprowadzono upoważnienie ustawowe do określenia przez Radę Ministrów, w drodze rozporządzenia, wykazu ww. prac, obejmującego prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem ciężarów, oraz prace mogące mieć niekorzystny wpływ ze względu na sposób i warunki ich wykonywania, z uwzględnieniem rodzajów czynników występujących w środowisku pracy i poziomu ich występowania. Prace te Rada Ministrów wskazywać będzie, kierując się aktualną wiedzą na temat wpływu warunków wykonywania pracy i czynników występujących w środowisku pracy na zdrowie kobiet, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią.
  Konsekwencją zmiany art. 176 Kodeksu pracy jest zmiana odesłań do tego przepisu, znajdujących się w art. 179 § 1 i 2 Kodeksu pracy, art. 48 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i art. 65 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
  Zgodnie z przepisami przejściowymi, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet zachowuje moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 176 § 2 Kodeksu pracy, w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą, nie dłużej jednak niż przez 9 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy. Przez analogiczny okres (do czasu wydania nowego aktu wykonawczego, nie dłużej jednak niż przez 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej) obowiązywać będzie również rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, realizujące delegację zawartą w art. 48 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
  Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne (Dz. U. poz. 950) określa m.in. wymagania dotyczące: 1) rozpoznawania obiektów technicznych emitujących pole elektromagnetyczne mające wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy, 2) miar oraz oceny narażenia na pole elektromagnetyczne, 3) ochrony przed szkodliwymi dla zdrowia, niebezpiecznymi lub uciążliwymi skutkami bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania pola elektromagnetycznego.
  Zgodnie z § 5 rozporządzenia, użytkownik rozpoznaje źródła pola-EM znajdujące się w przestrzeni pracy lub poza nią oraz poziom ekspozycji w przestrzeni pracy, wykorzystując w tym celu dane dotyczące: 1) parametrów technicznych źródła pola-EM określonych przez producenta w instrukcji eksploatacji lub innej dokumentacji technicznej; 2) środków ochronnych zastosowanych w celu ograniczania emisji ze źródła pola-EM stanowiących jego stałe wyposażenie, w szczególności: blokad, obudów, osłon lub ekranów; 3) poziomu emisji ze źródła pola-EM do środowiska lub poziomu pola-EM w jego otoczeniu, dostępne na podstawie wymagań określonych w odrębnych przepisach; 4) charakterystyki ekspozycji na pole-EM, w szczególności przedstawione w załączniku nr 1 do rozporządzenia; 5) zakresu użytkowania źródła pola-EM oraz wpływu wykonywanych prac na poziom emisji lub poziom ekspozycji.
  W ramach szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, użytkownik zapewnia pracownikom, dla których przebywanie w polu-EM rozpoznanych stref ochronnych nie zostało wykluczone, wszelkie niezbędne informacje dotyczące wyników oceny zagrożeń elektromagnetycznych, w szczególności dotyczące m.in.: 1) środków ochronnych oraz zasad ograniczania poziomu narażenia lub ograniczania zagrożeń, jakie należy stosować na podstawie rozporządzenia z uwagi na rozpoznane zagrożenia elektromagnetyczne; 2) limitów IPN i limitów GPO oraz możliwych bezpośrednich skutków oddziaływania pola-EM na organizm człowieka, w tym objawów przejściowych; 3) możliwych skutków pośrednich oraz stwarzanych przez nie zagrożeń dla bezpieczeństwa i higieny pracy; 4) występowania pola-EM stref ochronnych oraz potencjalnych skutków dla bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z poziomów pola-E i pola-M rozpoznanych w przestrzeni pracy.
  Użytkownik zapewnia przeprowadzenie badań lekarskich poza terminami wynikającymi z częstotliwości wykonywania badań okresowych, określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy: 1) pracownikowi – w przypadku zgłoszenia niepożądanych skutków dla zdrowia; 2) pracującemu – w przypadku podejrzenia, że skutkiem narażenia mogło być przekroczenie górnych limitów GPO.
  Wydane przed dniem 1 lipca 2016 r. certyfikaty akredytacji laboratoriów badawczych do realizacji pomiaru pola-EM w środowisku pracy, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm PN-T-06580-1 i PN-T-06580-3, upoważniają do wykonywania pomiarów metodami dostosowanymi do oceny ekspozycji na pole-EM, o której mowa w części III załącznika nr 3 do rozporządzenia, w okresie do dnia 31 grudnia 2016 r. albo do czasu zaktualizowania zakresu akredytacji, jeżeli przed tym dniem laboratorium wystąpi o taką aktualizację.

 • Na mocy pierwszego z nich (Dz. U. poz. 944) w załączniku nr 1 „Wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy” w części B „Pyły” wprowadzono pkt 13 wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń dla frakcji wdychalnej pyłów drewna – z wyjątkiem pyłów drewna buku i dębu oraz frakcji wdychalnej pyłów drewna buku i dębu. Odnośnik nr 5 otrzymał brzmienie: „ Wartość tego NDS dotyczy również pyłów mieszanych zawierających pyły buku i dębu.”
  Na mocy drugiego (poz. 952), zmieniono część E „Pola i promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu częstotliwości 0 Hz–300 GHz” załącznika nr 2 „Wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń fizycznych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy”.
  Pierwsze z omówionych rozporządzeń zacznie obowiązywać 15 lipca br., drugie - 1 lipca br.