• Wchodzą w życie przepisy o bhp przy obsłudze zwierząt gospodarskich

  Akt prawny reguluje czynności związane z chowem, hodowlą oraz użytkowaniem zwierząt, wykonywane codziennie lub okresowo, w szczególności prace związane z karmieniem, pojeniem, dojeniem, rozrodem, wymianą ściółki, pomocą podczas zabiegów lekarsko-weterynaryjnych, pielęgnacją i transportem.

  Opracowanie: Adriana Surwiło

  Serwis BHP>>

 • Prezydent podpisał nowelizację ustawy o pracy na morzu

  Nowe rozwiązania dostosowują warunki pracy marynarzy do standardów stosowanych wobec pracowników na lądzie oraz wprowadzają do ustawy poprawki z 2014 r. do Konwencji o pracy na morzu, które zapewniają odpowiednią ochronę marynarzom m.in. w przypadku choroby, uszkodzenia ciała lub śmierci. Nowe przepisy mają poprawić warunki pracy i życia marynarzy.

  Według autorów przepisów, chodzi "o zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej marynarzowi na wypadek porzucenia oraz uszkodzenia ciała, choroby albo śmierci”.

  Zgodnie z nowymi regulacjami armator będzie zobowiązany do posiadania ubezpieczenia lub innego zabezpieczenia finansowego na wypadek porzucenia marynarza, a także uszkodzenia ciała, jego choroby albo śmierci. Statek z kolei będzie musiał mieć certyfikat potwierdzający zabezpieczenie. Rozwiązanie pozwoli marynarzowi lub osobie upoważnionej dochodzić roszczeń bezpośrednio od udzielającego zabezpieczenia.

  W ustawie określono także zasady inspekcji statków niepodlegających obowiązkowi posiadania certyfikatu MLC (chodzi o statki o pojemności brutto poniżej 500 jednostek).

  Za naruszenia przepisów przewidziano kary od 5 do 10 tys. zł. Będą one wymierzane m.in. za żeglugę statkiem nieposiadającym odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie wymagań dotyczących warunków pracy i życia na morzu.

  Znowelizowane przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. (PAP)

  autor: Wojciech Krzyczkowski

   

 • Zmiany w ustawie o pracy na morzu do podpisu prezydenta

  Za przyjęciem ustawy, która ma wdrożyć do polskiego prawa przepisy unijne głosowało 75 senatorów, nie było głosów przeciwnych i nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Nowe rozwiązania dostosowują warunki pracy marynarzy do standardów stosowanych wobec pracowników na lądzie oraz wprowadzają do ustawy poprawki z 2014 r. do Konwencji o pracy na morzu, które zapewniają odpowiednią ochronę marynarzom m.in. w przypadku choroby, uszkodzenia ciała lub śmierci. Nowe przepisy mają poprawić warunki pracy i życia marynarzy.

  Jak zapewniają autorzy przepisów, „chodzi o zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej marynarzowi na wypadek porzucenia oraz uszkodzenia ciała, choroby albo śmierci”.

  Zgodnie z nowymi przepisami armator będzie zobowiązany do posiadania ubezpieczenia lub innego zabezpieczenia finansowego na wypadek porzucenia marynarza, a także uszkodzenia ciała, jego choroby albo śmierci. Statek z kolei będzie musiał mieć certyfikat potwierdzający zabezpieczenie. Rozwiązanie pozwoli marynarzowi lub osobie upoważnionej dochodzić roszczeń bezpośrednio od udzielającego zabezpieczenia.

  W projekcie określono także zasady inspekcji statków niepodlegających obowiązkowi posiadania certyfikatu MLC (chodzi o statki o pojemności brutto poniżej 500 jednostek).

  Za naruszenia przepisów przewidziano kary od 5 do 10 tys. zł. Będą one wymierzane m.in. za żeglugę statkiem nieposiadającym odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie wymagań dotyczących warunków pracy i życia na morzu.

  Znowelizowane przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. (PAP)

  autor: Marta Zabłocka

 • Jest tekst jednolity ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

  Opublikowany tekst jednolity ustawy z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 1368) uwzględnia zmiany wprowadzone:

  1) ustawą z 10.06.2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 960),

  2) ustawą z 22.07.2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1265),

  3) ustawą z 5.09.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. poz. 1579),

  4) ustawą z 21.10.2016 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2020),

  5) ustawą z 10.02.2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. poz. 396),

  6) ustawą z 21.04.2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 992)

  oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed 21.06.2017 r.

  Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej ustawy.

 • Zmiana Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami

  Jednolity tekst Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID) uwzględniający wprowadzone zmiany ogłoszono w załączniku do powołanego oświadczenia rządowego.
  Ogłoszenie Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID) stanowi jednocześnie realizację obowiązku transpozycji przewidzianego w art. 2 ust. 1 dyrektywy Komisji 2016/2309/UE z 16.12.2016 r. dostosowującej po raz czwarty do postępu naukowo-technicznego załączniki do dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (Dz.Urz. UE L 345 s. 48) w zakresie transportu kolejowego.

 • Certyfikacja kompetencji zawodowych w transporcie drogowym po nowemu

  Według rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 22.06.2017 r. w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. poz. 1352), jednostką, przy której działają komisje egzaminacyjne, przeprowadzające egzamin pisemny w toku postępowania o uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych w zakresie transportu drogowego jest Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie.
  Komisja egzaminacyjna składa się z przewodniczącego wyznaczanego przez ministra właściwego do spraw transportu spośród osób zatrudnionych w komórce właściwej do spraw transportu drogowego urzędu obsługującego tego ministra, posiadającego ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie i co najmniej 5-letni staż pracy w administracji publicznej na stanowisku związanym z transportem drogowym, oraz dwóch członków wyznaczanych przez kierownika jednostki, przy której działają komisje egzaminacyjne, po jednym spośród osób zatrudnionych w tej jednostce oraz spośród przedstawicieli polskich organizacji działających na rzecz transportu drogowego. Listę osób, które mogą być: 1) przewodniczącym komisji – ustala minister właściwy do spraw transportu; 2) członkiem komisji – ustala kierownik jednostki, przy której działają komisje egzaminacyjne. Polskie organizacje działające na rzecz transportu drogowego zgłaszają swoich przedstawicieli do kierownika jednostki, przy której działają komisje egzaminacyjne, raz w roku, w terminie do dnia 30 września.
  Zwolnienie kandydata z całości albo z części egzaminu pisemnego, o którym mowa w art. 37 ustawy z 6.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.), następuje na podstawie dołączonego do wniosku o wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych: 1) dyplomu ukończenia studiów wyższych przez kandydata wraz z suplementem do dyplomu lub innym dokumentem potwierdzającym program tych studiów, wystawionym zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w dniu jego wystawienia, 2) świadectwa ukończenia studiów podyplomowych przez kandydata – lub kopii tych dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem zgodnie z art. 76a ustawy z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257). Jednostka, przy której działają komisje egzaminacyjne, informuje kandydata o sposobie rozpatrzenia wniosku, w szczególności przez wskazanie zakresu zagadnień, z których kandydat nie jest zwolniony na egzaminie.
  Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 1.07.2013 r. w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. poz. 837).

 • Ogłoszono tekst jednolity rozporządzenia ws. NDS czynników szkodliwych dla zdrowia

  Opublikowany tekst jednolity rozporządzenia z 6.06.2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1348) uwzględnia zmiany wprowadzone:
  1) rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 27.06.2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. poz. 944);
  2) rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 27.06.2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. poz. 952).
  Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej rozporządzenia.

 • Nowe rozporządzenie ws. rozdziału środków finansowych na cele ochrony przeciwpożarowej

  Zgodnie z § 2 rozporządzenia z 30.06.2017 r. w sprawie rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. poz. 1317), komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej dokonuje rozdziału środków finansowych pochodzących z: 1) opłat za szkolenie strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a–5 i 8 ustawy z 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 736 ze zm.) – dalej u.o.p., członków ochotniczej straży pożarnej, o której mowa w art. 32 ust. 4 u.o.p., prowadzone odpłatnie przez Państwową Straż Pożarną; 2) wpływów uzyskanych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia, przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń między ochotnicze straże pożarne i jednostki ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1-5 i 8 u.o.p., na podstawie złożonych wniosków.
  Wnioski o przyznanie środków finansowych jednostki ochrony przeciwpożarowej składają do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem właściwych terytorialnie komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej.
  Do wniosku o przyznanie środków finansowych jednostka ochrony przeciwpożarowej dołącza opinię właściwego terytorialnie komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej. Wnioski o przyznanie środków finansowych, sporządzone przez komendantów powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej, wymagają opinii właściwych terytorialnie komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej. Wnioski o przyznanie środków finansowych składają bezpośrednio do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej:
  1) komendanci wojewódzcy;
  2) dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowego Instytutu Badawczego;
  3) dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa;
  4) komendanci szkół Państwowej Straży Pożarnej.
  Wnioski jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej nie wymagają dołączenia opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej. Rozdziału środków finansowych dokonuje się zgodnie z planem wydatków na dany rok.
  Omawiane rozporządzenie weszło w życie 5 lipca 2017 r. Było ono poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2.06.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. poz. 564 ze zm.).

 • Nowelizacja rozporządzenia ws. świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR

  Po zmianie, przepis § 2 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 15.02.2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR (Dz.U. z 2017 r. poz. 695) stanowi, iż świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR wystawia się dla pojazdów EX/II, EX/III, FL, AT oraz pojazdu MEMU.
  Według nowo dodanego § 8a, dla pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy lub dopuszczonych do ruchu przed dniem 1 kwietnia 2018 r., dopuszczonych jako pojazd OX, wystawia się świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR. Wzór świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR dla pojazdów dopuszczonych jako pojazd OX określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
  W postępowaniach w sprawie wydawania świadectw dopuszczenia pojazdu ADR dla pojazdów EX/II, EX/III, FL, AT i pojazdu MEMU oraz przedłużania ich ważności i wydawania ich wtórników wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego stosuje się wzór świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym nowelizacją.
  W postępowaniach w sprawie wydawania świadectw dopuszczenia pojazdu ADR dla pojazdów OX oraz przedłużania ich ważności i wydawania ich wtórników wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji stosuje się wzór świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
  Świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR i ich wtórniki wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego zachowują swoją ważność.