• Opublikowany 25 października jednolity tekst rozporządzenia z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych uwzględnia zmiany wprowadzone:
  1) rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 września 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 1497);
  2) rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 941).
  Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej rozporządzenia.

 • Opublikowany 17 października jednolity tekst rozporządzenia z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu (Dz. U. poz. 1968).
  Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej rozporządzenia.

 • Opublikowany 12 października jednolity tekst ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy uwzględnia zmiany wprowadzone:
  1) ustawą z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458 oraz z 2012 r. poz. 176),
  2) ustawą z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 1662),
  3) ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1066 i 1735),
  4) ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1220),
  5) ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1224),
  6) ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240),
  7) ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1268 i 1735),
  8) ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz. U. poz. 910),
  9) ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. U. poz. 868),
  10) ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 960),
  11) ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1053)
  oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 5 września 2016 r.
  Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej ustawy.

 • Opublikowany 28 września jednolity tekst rozporządzenia z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie (Dz. U. poz. 1118).
  Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej rozporządzenia.

 • Zgodnie z uchylonym przepisem, ograniczeń dotyczących wprowadzania do obrotu i stosowania produktów do usuwania farb zawierających dichlorometan, o których mowa w pkt 59 ppkt 1 załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, s. 1, z późn. zm.), nie stosuje się w odniesieniu do usuwania farb poza obiektami przemysłowymi z: 1) elementów i konstrukcji metalowych i budowlanych, 2) statków i elementów metalowych w stoczniach remontowych, 3) zbiorników, 4) wagonów - przez użytkowników profesjonalnych, o których mowa w pkt 59 ppkt 1 lit. c (i) załącznika XVII do rozporządzenia nr 1907/2006, posiadających aktualne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wstępnego na stanowisku pracy lub okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadzonego w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 2375 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), w zakresie określonym w pkt 59 ppkt 3 załącznika XVII do rozporządzenia nr 1907/2006.
  Utrata mocy obowiązującej przywołanego przepisu nastąpi 1 stycznia 2017 r.

 • Zgodnie ze znowelizowanym § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (Dz. U. poz. 1293 z późn. zm.) do badań lekarskich kandydata zaliczono badania specjalistyczne, konsultacje lekarzy specjalistów i badania pomocnicze (w szczególności badania laboratoryjne, EKG, EEG, RTG), jeżeli lekarz uprawniony uzna je za niezbędne.
  Według nowego brzmienia § 7 rozporządzenia, lekarzem uprawnionym jest lekarz, który został wpisany do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne, prowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), i ma prawo wykonywania zawodu oraz co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie. Nowa treść § 8 rozporządzenia przewiduje, że psychologiem uprawnionym jest psycholog, który został wpisany do rejestru prowadzonego przez komendanta wojewódzkiego Policji na podstawie art. 15c ust. 2 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z 2013 r. poz. 829, z 2014 r. poz. 295 oraz z 2015 r. poz. 1505).

 • Opublikowany 20 września jednolity tekst rozporządzenia z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac uwzględnia zmiany wprowadzone:
  1) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. poz. 1145);
  2) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 maja 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. poz. 724);
  3) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. poz. 929).
  Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej rozporządzenia.

 • Podstawą uchylenia rozporządzenia jest art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542). Zgodnie z tym przepisem, przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 655 z późn. zm.) - tj. także rozporządzenie ws. zasadniczych wymagań dla maszyn - zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 12 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy. 6-miesięczny termin na wydanie nowych przepisów wykonawczych upływa 20 października br. Wtedy też wygaśnie moc obowiązywania aktualnego rozporządzenia zasadniczych wymagań dla maszyn.

 • Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z obowiązkową oceną zgodności wyrobów (Dz. U. poz. 1373), podstawę do ustalenia opłat stanowią: 1) rodzaj wykonywanej czynności; 2) stopień skomplikowania wykonywanej czynności; 3) koszt pracy osób wykonujących czynności związane z obowiązkową oceną zgodności; 4) koszt czynności organizacyjno-administracyjnych jednostki notyfikowanej. Przy ustalaniu opłat za czynności uwzględnia się koszty poszczególnych etapów tych czynności. Na sumę kosztów czynności mogą składać się koszty: 1) formalnego rozpatrzenia wniosku, dokonania identyfikacji wyrobu i wnioskodawcy oraz rejestracji wniosku; 2) przeprowadzenia kontroli warunków techniczno-organizacyjnych procesu wytwarzania wyrobu; 3) przeprowadzenia oceny zgodności; 4) wystawienia certyfikatu lub sprawozdania z badań; 5) sprawowania nadzoru w zakresie wykonanych czynności, jeżeli wynika to z zastosowanej procedury oceny zgodności.
  Opłaty uwzględniają kwotę podatku od towarów i usług, jeżeli czynności podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Opłaty są udostępniane w cennikach. Ustalenie nowej wysokości opłat może nastąpić nie częściej niż raz na sześć miesięcy.
  Opłaty ustalone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia mogą być zmienione nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia ustalenia tych opłat.
  Omawiane rozporządzenie wejdzie w życie 8 września br.